Algemene voorwaarden

 

 Algemene voorwaarden

 

1 Toepassing voorwaarden

Deze voorwaarden vormen een geheel met de vermelde koopspecificaties van Reprotec, en gaan te allen tijden boven de voorwaarden van cliënt.

 

2 Prijs

De in de leveringopdracht en in alle overige overeenkomsten opgenomen prijzen zijn tijdens de levering van toepassing, mits Reprotec deze heeft goed gekeurd. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Reprotec zich het recht, voor zover zulks niet wettelijk verboden is,  prijzen, kortingen en verkoopvoorwaarden te veranderen, en zijn de op de dag van levering geldende prijzen, kortingen en leveringsvoorwaarden van kracht. Cliënt heeft het recht om in geval van hierboven vermelde veranderingen, behalve indien deze te zijner voordelen strekken, reeds gegevens orders, voor zover nog niet geleverd, te annuleren binnen 8 dagen na bekendmaking van deze veranderingen.

 

3 Levering

Alle door Reprotec genoemde en/of overeengekomen termijnen zijn naar beste weten vastgesteld, op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Reprotec bekend waren, en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn nimmer bindend. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Reprotec niet in verzuim. Bij overschrijding van enige termijn, zullen Reprotec en cliënt in overleg treden. Reprotec is gerechtigd de overeenkomst in deelleveringen uit te voeren.

 

4 Medewerking door cliënt

Cliënt zal steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegeven of inlichtingen verschaffen en alle redelijkerwijs te verlangen medewerking verlenen. Cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de zaken, programmatuur en van de door Reprotec te verlenen diensten. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Reprotec staan of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichting voldoet, heeft Reprotec het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen

 

5 Eigendomsovergang

Tot aan de algehele voldoening van de door de cliënt aan Reprotec verschuldigde betalingen, behoudt Reprotec het eigendom van alle door hem geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het hem toekomende niets uitgezonderd. Cliënt zal mits dien de hem geleverde goederen zolang geen algehele betaling heeft plaats gevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecaire verband brengen, noch verhuren, uitlenen of op welke titel ook uit zijn bedrijf brengen, tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent waarbij het verkopen van het geleverde doel is, in welk geval hij zodanig verkopen gerechtigd is en is overeengekomen met Reprotec.

 

6 Risico

Het risico van verlies of beschadiging van zaken of programmatuur die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of van een door cliënt gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

 

7 Kosten afleveren van de goederen

Alle afleverkosten verricht door Reprotec worden doorbelast aan de cliënt en dienen zoals overeengekomen te worden voldaan. De standaard  afleverkosten zijn voor levering op de begane grond, derhalve exclusief hijs- en takelkosten. Indien van toepassing worden hijs- en takelkosten separaat in rekening gebracht.

 

8 Overmacht

Reprotec is gehouden tot het niet nakomen van enige verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Reprotec. Wanneer een overmachtsituatie langer duurt dan negentig dagen, hebben partijen het recht de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen.

 

9 Trainingen

Voor zover de dienstverlening van Reprotec bestaat uit het verzorgen van een training of cursus, kan Reprotec steeds voor aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling verlangen. Bij annulering van een training of cursus door cliënt, zullen reeds gemaakte kosten altijd voor rekening van cliënt zijn.

 

10 Installatie

De apparatuur wordt werkend en gebruiksklaar bij cliënt afgeleverd en is exclusief het aansluiten of installeren op de netwerkomgeving of enige ander soort installatie bij cliënt. Het aansluiten en installeren van de geleverde apparatuur op de netwerkomgeving bij cliënt wordt alleen uitgevoerd indien dit schriftelijk is overeengekomen tegen de overeengekomen tarieven. Cliënt dient er zelf voor te zorgen dat er werkende aansluitingen op het netwerk voor de apparatuur aanwezig zijn. Voor de installatiewerkzaamheden welke dienen te worden uitgevoerd in het systeem van cliënt, alsmede software-installaties, aanvaardt Reprotec geen enkele aansprakelijkheid. Het netwerkbeheer valt uitdrukkelijk onder verantwoordelijkheid van de cliënt. Als Reprotec om welke reden dan ook, voor cliënt werkzaamheden verricht in het netwerk, zal dit slechts geschieden onder verantwoordelijkheid van de cliënt met afwijzing van alle aansprakelijkheid jegens Reprotec.

 

11 Betaling

De door cliënt te betalen bedragen zullen op de vervaldatum worden voldaan, zonder recht op aftrek of schuldvergelijking en zijn onmiddellijk opeisbaar. Bij overschrijding van het gestelde betalingstermijn, is Reprotec gerechtigd aan cliënt een rentevergoeding te berekenen van 2% per maand, lopende vanaf de dag van de vervaldatum van de factuur, tot aan de dag van de gehele voldoening. Ten laste van cliënt komen alle op de invordering vallende kosten, gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke, de laatste tenminste 10% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 340,00. Niet nakomen van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, ontheft Reprotec van al haar verplichtingen jegens cliënt.

 

12 Wijziging van de overeenkomst

Wijziging in en/of aanvulling op de overeenkomst is slechts geldig indien dit schriftelijk door betrokken partijen is overeengekomen.

 

13 Garantie en diverse bepalingen

Reprotec hanteert de garantietermijn- en voorwaarden die door de fabrikant/leverancier wordt gegeven, en is verder gevrijwaard van garantieverlenging na deze periode. De garantie is alleen van toepassing indien cliënt de apparatuur gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant. Bij wijzigingen die worden gedaan aan de apparatuur zonder toestemming van Reprotec, komt de garantie geheel te vervallen.

Reprotec is gerechtigd de voor haar uit de overeenkomst voortkomende rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen.

 

Reprotec 01-2022